Provoz školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19

Hygienická pravidla

 1. Povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest se řídí aktuální platnou legislativou. 
 2. Všichni žáci a zaměstnanci školy jsou povinni mít u sebe prostředek na ochranu dýchacích cest (rouška) pro náhlý případ výskytu respiračního onemocnění, projevujícího se až po vstupu do budovy školy.
 3. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nesmí vstoupit do budovy školy. Pověření pracovníci jsou povinni na vstupech do školy zabránit vstupu osobám s evidentními příznaky respiračního onemocnění. V případě nezletilých žáků budu tito odvedeni do izolační místnosti a bude o této skutečnosti informován zákonný zástupce. 
 4. Pokud se u zaměstnance školy nebo zletilého žáka objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19), školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem. Zletilý žák je povinen o této skutečnosti bezpečným způsobem neprodleně informovat třídního učitele nebo vedení školy.  
 5. Pokud se u nezletilého žáka objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19), bude tento žák odveden do izolační místnosti a bude o této skutečnosti informován zákonný zástupce žáka.
 6. Na žáka, který opustil budovu školy z důvodu příznaků respiračního onemocnění, se i nadále vztahují povinnosti řádného omlouvání absence, ukotvené ve školním řádu.
 7. Škola zřídila izolační místnost C111 s příslušnou vyhrazenou toaletou.
 8. Cizím osobám je bez povolení vstup do školy zakázán.
 9. Zaměstnanci a žáci školy jsou povinni provést dezinfekci nebo důkladné omytí rukou vždy
  • po vstupu do budovy školy,
  • po využití toalety,
  • po vstupu do jídelny,
  • po vstupu do učebny,
  • po vstupu do haly.
 10. Zaměstnanci a žáci školy jsou povinni následně dodržovat hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
 11. Z preventivních důvodů jsou učitelé povinni často a intenzivně větrat učebny a ostatní využívané prostory školy. Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně 
  • o přestávce před začátkem hodiny,
  • během vyučovací hodiny alespoň 1x. 
 12. Žák na začátku vyučovací hodiny provede papírovým ubrouskem dezinfekci svého pracoviště, stolu, klávesnice. Použité hygienické prostředky žák vyhodí do koše. 
 13. Školní jídelna respektuje zásady správné výrobní a hygienické praxe. 
 14. Na vrátnici školy jsou umístěny
  • bezkontaktní teploměry,
  • náhradní roušky,
  • náhradní dezinfekce,
  • klíč k izolační místnosti.
 15. Zaměstnanci školy si mohou doplnit mobilní osobní dezinfekci na vrátnici školy.
 16. V případě podezření na respirační onemocnění u žáka školy je oprávněn pedagog nebo zaměstnanec školy vykonávající dozor při vstupu do budovy provést měření teploty bezkontaktním teploměrem. V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu považována hodnota do 37 °C. U zaměstnance školy je oprávněn toto měření provést nadřízený pracovník.
 17. Vykazuje-li nezletilý žák příznaky respiračního onemocnění, pak tuto skutečnost oznámí škola zákonnému zástupci neprodleně a informuje jej o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy. Nezletilý žák je odveden do izolační místnosti.
 18. Pedagog vykonávající suplovací pohotovost nebo jiný pověřený pedagog je povinen vykonávat dozor nad nezletilým žákem v izolační místnosti. Nezletilý žák i dozorující pedagog jsou povinni využít ochranné prostředky dýchacích cest. 
 19. Po opuštění izolační místnosti žákem provede uklízečka školy důkladnou desinfekci místnosti a místnost dlouhodobě a intenzivně vyvětrá. 
 20. Žákovi, popřípadě zaměstnanci školy s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost. U zaměstnanců školy lékař v oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb.
 21. V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace

Kratochvílova 1490/7

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ: 00 602 132

E-mail: spsei@po-msk.cz

Telefon: 596 118 465

ID datové schránky: 89uxrcv