Školní řád

Vzdělávání na naší střední škole je založeno na zásadách rovného přístupu občanů ČR a států EU, na zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce, na šíření poznatků, které vyplývají z výsledků soudobého stavu poznání světa, na zdokonalování procesu vzdělávání a uplatňování účinných moderních pedagogických přístupů a metod.

Obecnými cíli vzdělávání jsou zejména rozvoj osobnosti člověka, jeho způsobilosti, mravních a duchovních hodnot pro osobní a občanský život, výkon povolání nebo pracovní činnosti, získávání informací a učení se v průběhu celého života, získání všeobecného a odborného vzdělání, pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost, pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti, utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národnostní, kulturní, jazykové a náboženské identitě každého jedince, poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic, pochopení a osvojení zásad a pravidel vycházejících z evropské integrace jako základu pro soužití v národním a mezinárodním měřítku, získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad trvale udržitelného rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví.

Žák se ve škole vzdělává dobrovolně, což stvrzuje akceptováním rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. Tím zároveň získává práva a zavazuje se dodržovat povinnosti dané školním řádem.

Základními právními normami, o které se opírá školní řád, jsou Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 Sbírky (dále školský zákon) a Vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři č. 13/2005 Sbírky (dále vyhláška o středním vzdělávání) v platném znění.

Školní řád je zpracován ve smyslu § 30 Zákona č. 561/2004 Sb.

Školní řád upravuje:

  • podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školy
  • provoz a vnitřní režim školy
  • podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
  • podmínky zacházení s majetkem školy

Školní řád dále obsahuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, průběh vzdělávání a způsoby jeho ukončování.

Nedílnou součástí školního řádu jsou provozní řády odborných učeben, laboratoří, dílen, školního informačního centra, sportovní haly, šaten, pokyny pro účastníky školních akcí, směrnice k zajištění bezpečnosti žáků, směrnice „Minimální standard bezpečnosti, metodické pokyny k zajištění „Minimálního preventivního programu“ týkajícího se postupů při řešení patologických jevů, s užíváním návykových látek, případů vandalismu, krádeží a šikanování ve škole.

Vedení školy může pro zajištění školních akcí vydat doplňující pokyny, které nejsou v rozporu s tímto školním řádem.

Činnosti neupravené tímto řádem se dále řídí platnými zákony, vyhláškami a metodickými pokyny, které stanovují podmínky pro tyto činnosti.

Žáci, zákonní zástupci nezletilých žáků a zaměstnanci školy jsou povinni se s tímto školním řádem seznámit. Žáci školní řád dodržují nejen ve škole, ale i při všech mimoškolních akcích.

Části školního řádu

  • Část I: Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků
  • Část II: Provoz a vnitřní režim školy
  • Část III: Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků
  • Část IV: Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků
  • Část V: Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • Část VI: Průběh studia a způsoby ukončování studia

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace

Kratochvílova 1490/7

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ: 00 602 132

E-mail: spsei@po-msk.cz

Telefon: 596 118 465

ID datové schránky: 89uxrcv


Uložit
Nastavení cookies
Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Pokud zakážete použití cookies, naše webové stránky nemusí fungova správně.
Přijmout vše
Odmítnout
Více informací
Analytické
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout