Informační technologie

Info o oboru

Profil absolventa

ŠVP

Kritéria pro volbu oborového zaměření

Odborné předměty

Učební plán

Info o oboru

Informační technologie (18-20-M/01) od 1. 9. 2012

Zajímají Tě technické a softwarové prostředky využívané v informačních a komunikačních technologiích? Pak jsi na správném místě ve správném čase. Kratochvilka nabízí obor přesně pro Tebe. Budeš pracovat s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením. Naučíš se navrhovat, realizovat a spravovat počítačové sítě, programovat a vyvíjet uživatelské, databázové a webové aplikace. Dostaň se s námi do světa jedniček a nul!

Ve 3. a 4. ročníku se zaměříš na to, co Tě bude víc bavit. Záleží na Tvých preferencích -  můžeš si vybrat programování a webové aplikace, nebo síťové technologie.

Neboj, to dáš. Přidej se k nám. Navíc - reálně k nám chodí i holky!

Profil absolventa

Vybereš si zaměření

Programování

- naučíme Tě:

 • principy strukturovaného i objektově orientovaného programování v jazycích C, Java
 • ovládat základy vývoje desktopových i mobilních aplikací
 • vývoj webových aplikací v jazycích PHP, HTML, JavaScript
 • práci s programy AutoCAD, EAGLE
 • vytváření 2D grafiky a modelování 3D objektů
 • spravovat operační systémy Windows, Linux

Síťové technologie

- naučíme Tě:

 • spravovat lokální i rozlehlé datové sítě
 • zajistit kybernetickou bezpečnost a její zásady
 • diagnostiku počítačových sítí
 • virtualizační a cloudové systémy
 • serverové služby

Proč právě Kratochvilka?

Bo  😊

 • Naše absolventy chtějí ve významných firmách a velkých podnicích.
 • Naučíš se aplikovat nejnovější trendy v IT, máme moderní odborné učebny.
 • V technických oborech z Tebe může být borec, rozhodně nebudeš outsider!
 • Spolupracujeme aktivně s firmami, které nabízejí uplatnění našim absolventům.
 • Kratochvilka klade důraz na praxi.
 • Kvalita vzdělání odpovídá evropským standardům.
 • Vycestuješ na zahraniční stáž v rámci programu Erasmus+.
 • Rozvineš komunikativní dovednosti, pružnost v jednání (adaptabilita, flexibilita, improvizace).
 • Zdokonalíš výkonnost, budeš řešit problémové situace a využívat informační technologie.
 • Budeš kvalitně připraven ke studiu na vysoké škole, to využiješ pro celoživotní vzdělávání.

Čím můžeš být?

 • Front-end, Back-end developer
 • Java/C programátor
 • Administrátor systému
 • IT konzultant
 • Správce operačních systémů
 • Tester aplikací
 • Správce sítě
 • Systémový analytik

Co budeš umět po 4 letech na Kratochvilce?

 • hardwarové nasazení odpovídající účelu
 • programování a vývoj uživatelských, databázových a webových aplikací
 • instalaci a správu aplikačního softwaru
 • instalaci a správu operačních systémů
 • návrh, realizaci a administraci sítě
 • cloudové a serverové služby aj.

Kratochvilka Tě dobře připraví jak na profesi, kterou si zvolíš, tak pro další studium na vysoké škole.

Chceš dál studovat?

Taky dobrá volba.

 • FEI VŠB - TU Ostrava
 • FEI VUT BRNO
 • ČVUT Praha
 • PřF Ostravská univerzita
 • Masarykova univerzita Brno

ŠVP

Kompletní ŠVP jsou k nahlédnutí na vrátnici školy.

Kritéria pro volbu oborového zaměření

Odborné předměty

Programování

Předmět Programování je zaměřen na to, aby žáci zvládli problematiku analýzy a algoritmizace úloh – vytvoření, zobrazení algoritmu a přepis do programovacího jazyka. Žáci se seznamují s moderními programovacími metodami a programovacími jazyky, vytvářejí aplikace.

Databázové systémy

Databázové systémy jsou orientovány na oblast relačních databází a vytváření databázových aplikací. Žáci se seznámí s teorií databázových systémů, s metodami analýzy a následně tvorby databáze. Dále je učivo zaměřeno na práci v SQL, vývoj databázových aplikací v prostředí relačního databázového systému a na vytváření webových aplikací s pomocí skriptovacího jazyka.

Operační systémy

Učivo předmětu je orientováno na základní programové vybavení počítače. Je zaměřeno na to, aby se žáci seznámili se základními pojmy z oblasti teorie operačních systémů, s charakteristickými vlastnostmi různých operačních systémů, dokázali plně využít všech možností operačních systémů na uživatelské úrovni a zvládli základní činnosti správce systému: instalaci, vytváření účtů, ochranu dat, zabezpečení počítače, konfiguraci síťových služeb.

Technické vybavení počítačů

Učivo předmětu seznámí žáky s architekturou počítače, s principy fungování jednotlivých komponent počítače a jejich vzájemným propojením. Seznámí žáky se základy číslicové techniky, navrhováním a sestavováním osobních počítačů, s ohledem na požadovaný účel a jejich použití. Žák získá základní dovednosti při připojování periferních zařízení k počítači, udržování počítačů v provozuschopném stavu, provádění servisu a oprav. Žák získá základní orientaci v oblasti bezpečného provozu PC a v počítačovém právu.

Počítačové sítě

Počítačové sítě poskytují žákům přehled o základní koncepci počítačových sítí vycházející z modelu ISO/OSI a modelu TCP/IP. Žáci se učí orientovat v hardware počítačových sítí, síťových technologiích, protokolech a standardech tak, aby dokázali navrhnout síť, konfigurovat síťové služby, zajistit bezpečnost počítačové sítě.

Počítačová grafika

Počítačová grafika rozvíjí různé formy grafického vyjadřování a estetickou stránku osobnosti žáka, učí, jak vnímat předměty, čeho si na nich všímat a co hodnotit, rozvíjí představivost a tvořivost žáka, podporuje tvůrčí technické i estetické myšlení.

Webové aplikace

Tento předmět se vyučuje jenom v zaměření Programování.

Webové aplikace jsou orientovány na oblast vytváření webových aplikací a webových projektů. Žáci se seznámí s technologiemi pro tvorbu dynamických webových stránek a webových aplikací, s metodikou tvorby webových projektů. Naučí se vytvářet webové aplikace s použitím vhodných vývojových nástrojů. Největší důraz je kladen na praktické dovednosti, které umožní absolventovi úspěšně se uplatnit na trhu práce.

Síťové technologie

Tento předmět se vyučuje jenom v zaměření Síťové technologie.

Síťové technologie představují na lokální akademii CNAP a je rozložena do 6 pololetí. Během tří let žáci projdou od základů počítačových sítí, přes složitější konfiguraci směrovačů a přepínačů, až po accesslisty spolu s pokročilým řízením datového provozu v místní síti LAN. Studijní materiály jsou kompletně v angličtině, takže žáci mají možnost si zlepšit jazykovou odbornost. Každé pololetí obsahuje sérii kapitol, z nichž každá je zakončena online testem s okamžitým výsledkem. Po absolvování všech testů je pololetí zakončeno finálním testem a v případě úspěchu žák obdrží certifikát o absolvování. Žáci získají zkušenosti v oblasti počítačových, datových sítí a počítačového hardwaru. K dispozici je sada síťových zařízení CISCO zahrnující vyspělé směrovače a přepínače. K dispozici je také unikátní simulační software, který dovoluje sestavit a testovat datové sítě ještě před jejich fyzickou realizací.

Praxe

Praxe poskytuje žákům znalosti a dovednosti v oblasti elektronických součástek, elektronických obvodů, jejich zapojování a oživování, v oblasti návrhu a výroby plošných spojů a v oblasti elektroinstalací. V oblasti manuálních dovedností je cílem naučit žáky provádět základní ruční obrábění různých materiálů. Žák navrhuje, zapojuje a sestavuje jednoduché elektronické obvody a vybírá vhodné součástky z katalogu elektronických součástek. Navrhuje a zhotovuje desky s plošnými spoji, osazuje desky plošných spojů součástkami s následným pájením, sestavené obvody oživuje, přitom užívá elektrické měřicí přístroje. V elektroinstalacích zapojuje přístroje nízkého napětí a instaluje silová a sdělovací vedení. Aplikuje a instaluje základní prvky výpočetní techniky, instaluje a konfiguruje komponenty personálního počítače.

Elektrotechnika

Vyučovací předmět elektrotechnika navazuje na znalosti žáků z fyziky, které dále prohlubuje v oblasti elektřiny a magnetismu, rozšiřuje v oblasti elektrických obvodů, základních aplikacích elektronických obvodů, principech činnosti silnoproudých zařízení a základech měření v elektrotechnice. Hlavním cílem předmětu je umožnit žákům pochopit základní zákony a principy elektrotechniky, porozumět chování a vlastnostem elektrotechnických součástek a obvodů, seznámit žáky, z principiálního hlediska, se základními elektronickými prvky i funkčními celky a jejich uplatněním v elektronických zařízeních, dokázat se orientovat v blokových schématech elektronických obvodů a principiálně sledovat postup zpracovávání signálu elektronickými obvody, zejména ve vztahu k problematice zpracování informací, umožnit porozumění základním principům činnosti silnoproudých zařízení, naučit je měřit základní elektrotechnické veličiny, používat měřicí přístroje, využívat výsledků měření pro kontrolu, revize a orientovat se v základních elektrotechnických normách. Žák bude schopen vysvětlit jevy a zákony v oblasti elektrotechniky pomocí matematických vztahů a tyto vztahy početně řešit. Bude umět vyhledávat informace v technických tabulkách, orientovat se v odborné literatuře. Žák dokáže nakreslit a vysvětlit schémata jednoduchých elektrických obvodů. Teoretické poznatky bude žák umět vysvětlit a využívat je v praktických aplikacích.

Počítačová podpora projektování

Předmět počítačová podpora projektování rozvíjí různé formy grafického vyjadřování a estetickou stránku osobnosti žáka, podporuje tvůrčí technické myšlení. Cílem je umožnit žákům, aby získali základní dovednosti při práci s různým typem grafického softwaru tak, aby je byli schopni aplikovat v dalších odborných předmětech a v praxi.

Učební plán

Od 1. 9. 2020

Kategorie a názvy vyučovaných předmětu Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
  I. II. III. IV. celkem
1. Všeobecně vzdělávací předměty   19 15 12 12 58
Český jazyk a literatura CJL 3 3 3 3 12
Cizí jazyk CIJ 3 3 3 3 12
Občanská nauka OBN - - 1 1 2
Dějepis DEJ 2 1 - - 3
Matematika MAT 5 4 3 3 15
Fyzika FYZ 2 2 - - 4
Chemie a ekologie CHK 2 - - - 2
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Povinně volitelné   - - - 1 1
Seminář z cizího jazyka SAJ - - - 1 1
Seminář z matematiky SMA - - - 1 1
2. Odborné předměty - základní   14 19 13 7 53
Ekonomika EKO - - 2 1 3
Kancelářské aplikace KAP 2 2 - - 4
Počítačová grafika POG 2 - 2 2 6
Technické vybavení počítačů TVP 1 1 2 - 4
Operační systémy OPS - 2 4 - 6
Mechatronika MEC 3 3 3 3 12
Základy programování ZPR 3 3 - - 6
Základy síťových technologií ZST 2 3 - - 5
Základy webových aplikací ZWA 1 2 - - 3
Základy databází ZDA - 3 - - 3
Odborné předměty volitelné (podle zaměření)   - - 7 11 18
Zaměření Programování   - - 7 11 18
Programování PRG - - 3 3 6
Webové aplikace WEA - - 2 2 4
Databázové systémy DAS - - 2 2 4
Vývoj mobilních aplikací VMA - - - 2 2
Vývoj počítačových her VPH - - - 2 2
Zaměření Síťové technologie   - - 7 11 18
Síťové technologie SIT - - 3 3 6
Kybernetická bezpečnost KBS - - 2 2 4
Virtualizační a cloudové systémy VCS - - 2 2 4
Serverové služby v OS SES - - - 4 4
Celkem hodin týdně   33 34 32 31 130

 

Učební plán (od 1. 9. 2012)

Kategorie a názvy vyučovaných předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
  I. II. III. IV. celkem
1. Všeobecně vzdělávací předměty   19 15 12 12 58
Český jazyk a literatura CJL 3 3 3 3 12
Cizí jazyk CIJ 3 3 3 3 12
Občanská nauka OBN - - 1 1 2
Dějepis DEJ 2 1 - - 3
Matematika MAT 5 4 3 3 15
Fyzika FYZ 2 2 - - 4
Chemie a ekologie CHK 2 - - - 2
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Odborné předměty - základní   12 12 15 15 54
Ekonomika EKO - - - 3 3
Informační a komunikační technologie ICT 2 2 - - 4
Počítačová grafika POG 2 - - - 2
Databázové systémy DAS - 2 2 2 6
Technické vybavení počítačů TVP - 2 2 2 6
Operační systémy OPS - - 3 3 6
Praxe PRA 3 3 3 - 9
Elektrotechnika ELT 3 3 3 3 12
Technická dokumentace TED 2 - - - 3
Počítačová podpora projektování PPP - - 2 2 4
Odborné předměty volitelné (podle zaměření)   3 5 6 5 19
Zaměření Programování   3 5 6 5 19
Programování PRG 3 3 2 3 11
Webové aplikace WEA - - 2 2 4
Počítačové sítě POS - 2 2 - 4
Zaměření Síťové technologie   3 5 6 5 19
Programování PRG 3 2 2 2 9
Síťové technologie SIT - 3 4 3 10
Celkem hodin týdně   34 32 33 32 131

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace

Kratochvílova 1490/7

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ: 00 602 132

E-mail: spsei@po-msk.cz

Telefon: 596 118 465

ID datové schránky: 89uxrcv


Uložit
Nastavení cookies
Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Pokud zakážete použití cookies, naše webové stránky nemusí fungova správně.
Přijmout vše
Odmítnout
Více informací
Analytické
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout