Informační technologie

Info o oboru

Profil absolventa

ŠVP

Kritéria pro volbu oborového zaměření

Odborné předměty

Učební plán

Info o oboru

Informační technologie (18-20-M/01) od 1. 9. 2012

Zajímají Tě technické a softwarové prostředky využívané v informačních a komunikačních technologiích? Pak jsi na správném místě ve správném čase. Kratochvilka nabízí obor přesně pro Tebe. Budeš pracovat s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením. Naučíš se navrhovat, realizovat a spravovat počítačové sítě, programovat a vyvíjet uživatelské, databázové a webové aplikace. Dostaň se s námi do světa jedniček a nul!

Ve 3. a 4. ročníku se zaměříš na to, co Tě bude víc bavit. Záleží na Tvých preferencích -  můžeš si vybrat programování a webové aplikace, nebo síťové technologie.

Neboj, to dáš. Přidej se k nám. Navíc - reálně k nám chodí i holky!

Profil absolventa

Vybereš si zaměření

Programování

- naučíme Tě:

 • principy strukturovaného i objektově orientovaného programování v jazycích C, Java
 • ovládat základy vývoje desktopových i mobilních aplikací
 • vývoj webových aplikací v jazycích PHP, HTML, JavaScript
 • práci s programy AutoCAD, EAGLE
 • vytváření 2D grafiky a modelování 3D objektů
 • spravovat operační systémy Windows, Linux

Síťové technologie

- naučíme Tě:

 • spravovat lokální i rozlehlé datové sítě
 • zajistit kybernetickou bezpečnost a její zásady
 • diagnostiku počítačových sítí
 • virtualizační a cloudové systémy
 • serverové služby

Proč právě Kratochvilka?

Bo  😊

 • Naše absolventy chtějí ve významných firmách a velkých podnicích.
 • Naučíš se aplikovat nejnovější trendy v IT, máme moderní odborné učebny.
 • V technických oborech z Tebe může být borec, rozhodně nebudeš outsider!
 • Spolupracujeme aktivně s firmami, které nabízejí uplatnění našim absolventům.
 • Kratochvilka klade důraz na praxi.
 • Kvalita vzdělání odpovídá evropským standardům.
 • Vycestuješ na zahraniční stáž v rámci programu Erasmus+.
 • Rozvineš komunikativní dovednosti, pružnost v jednání (adaptabilita, flexibilita, improvizace).
 • Zdokonalíš výkonnost, budeš řešit problémové situace a využívat informační technologie.
 • Budeš kvalitně připraven ke studiu na vysoké škole, to využiješ pro celoživotní vzdělávání.

Čím můžeš být?

 • Front-end, Back-end developer
 • Java/C programátor
 • Administrátor systému
 • IT konzultant
 • Správce operačních systémů
 • Tester aplikací
 • Správce sítě
 • Systémový analytik

Co budeš umět po 4 letech na Kratochvilce?

 • hardwarové nasazení odpovídající účelu
 • programování a vývoj uživatelských, databázových a webových aplikací
 • instalaci a správu aplikačního softwaru
 • instalaci a správu operačních systémů
 • návrh, realizaci a administraci sítě
 • cloudové a serverové služby aj.

Kratochvilka Tě dobře připraví jak na profesi, kterou si zvolíš, tak pro další studium na vysoké škole.

Chceš dál studovat?

Taky dobrá volba.

 • FEI VŠB - TU Ostrava
 • FEI VUT BRNO
 • ČVUT Praha
 • PřF Ostravská univerzita
 • Masarykova univerzita Brno

ŠVP

Kompletní ŠVP jsou k nahlédnutí na vrátnici školy.

Kritéria pro volbu oborového zaměření

Odborné předměty

Základy programování

Předmět Základy programování se zaměřuje na základní principy a techniky programování s cílem seznámit studenty s klíčovými koncepty a dovednostmi potřebnými pro tvorbu a porozumění počítačovým programům. Během výuky studenti získávají znalosti o základní syntaxi a struktuře programovacího jazyka. Dále se věnují elementárním programovacím konceptům, včetně proměnných, podmínek, cyklů a funkcí. Učí se manipulovat s různými datovými strukturami, jako jsou pole nebo seznamy, a získávají vhled do algoritmů.

Základy webových aplikací

Předmět Základy webových aplikací se zaměřuje na základní principy a technologie používané při vývoji webových aplikací. Jeho hlavním cílem je seznámit studenty se základními principy, nástroji a dovednostmi nezbytnými pro tvorbu moderních webových aplikací. Během výuky studenti získávají znalosti o základních webových technologiích, jako je HTML, CSS a JavaScript, které se používají k vytváření struktury, vzhledu a interaktivity webových stránek. Kromě toho se také seznámí se základními principy tvorby serverové částí aplikace.

Základy síťových technologií

Cílem předmětu Základy síťových technologií je seznámit studenty s problematikou počítačových sítí a poskytnout jim teoretické i praktické základy nezbytné pro návrh, instalaci a správu malé počítačové sítě. Důraz je kladen na získání prakticky využitelných znalostí a dovedností při správě lokálních sítí. Učivo předmětu je strukturováno tak, aby studenti získali základní schopnosti v návrhu, konfiguraci a správě lokální počítačové sítě. Obsah vychází z metodiky Cisco Networking Academy Program.

Základy databázových systémů

Předmět Základy databází se zaměřuje na oblast relačních databází a vývoj databázových aplikací. Jeho cílem je seznámit studenty s teorií databázových systémů, modelováním a vytvářením jednoduchých databází pomocí jazyka SQL pro tvorbu a manipulaci s daty. Během výuky se studenti seznámí s principy relačních databází a naučí se modelovat a vytvářet jednoduché databáze. Naučí se používat jazyk SQL pro vytváření tabulek, definování vztahů mezi tabulkami a provádění různých operací nad daty, jako je vkládání, aktualizace a vyhledávání.

Technické vybavení počítačů

Cílem výuky předmětu Technické vybavení počítačů je seznámit studenty s architekturou počítače, principy fungování jednotlivých komponent a jejich vzájemnými propojeními. Studenti se seznámí se základy číslicové techniky a navrhováním osobních počítačů s ohledem na jejich zamýšlené využití. Získají základní dovednosti v připojování periferních zařízení k počítači, budou schopni udržovat je v provozuschopném stavu. Během výuky se studenti také naučí dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s počítačovým vybavením.

Počítačová grafika

Předmět počítačová grafika rozvíjí grafické vyjádření a estetickou stránku žákovy osobnosti, podporuje vnímání předmětů, představivost, tvořivost a tvůrčí myšlení. Žák se seznámí s výhodami počítačového kreslení, rastrovými a vektorovými grafickými programy, úpravou fotografií a základy 3D modelování a animací. Seznámí se také s možnostmi 3D tisku a základy tvorby technické dokumentace pomocí CAD systému. Cílem předmětu je poskytnout žákům základní dovednosti v práci s různými grafickými softwary pro jejich budoucí aplikaci v dalších oborech a praxi.

Operační systémy

Předmět Operační systémy se zabývá studiem a porozuměním základních principů a funkcionalit operačních systémů. Během výuky se studenti seznámí s různými operačními systémy, jejich instalací, konfigurací a správou. Získají dovednosti pro práci s prostředím operačního systému, správu souborů a adresářů, správu uživatelů a práv, síťovou konfiguraci a zabezpečení systému. Dále se budou učit využívat a konfigurovat síťové služby a monitorovat výkon operačního systému. Cílem výuky je připravit studenty na efektivní a bezpečnou práci s operačními systémy a jejich správu v různých prostředích.

Mechatronika

Cílem výuky předmětu mechatronika je poskytnout studentům znalosti a dovednosti v elektřině, magnetismu, elektronických součástkách, obvodech, elektrotechnických měřeních, mikrořadičích, robotice, programovatelných automatech, pneumatických systémech a programování virtuálních přístrojů. Studenti se seznámí se základními zákony elektrotechniky, chováním součástek a obvodů a naučí se měřit fyzikální veličiny a používat měřicí přístroje. Také se naučí vysvětlovat jevy a zákony pomocí matematických vztahů a kreslit schémata elektrických obvodů. V praktických hodinách studenti uplatňují své teoretické znalosti. Získají dovednosti v průmyslové informatice, ovládání robotů, práci se senzory, řízení pomocí automatů a pneumatických systémů. Také se naučí propojovat hardware a software, programovat mikrořadiče a měřící přístroje.

Další odborné předměty pro zaměření Programování

Programování

Předmět Programování navazuje na předmět Základy programování, který žák absolvoval v prvních dvou ročnících a získal základy algoritmizace a strukturovaného programování. Jeho hlavním cílem je seznámit studenty s principy a technikami objektově orientovaného programování. Během výuky se studenti naučí vytvářet a manipulovat s objekty, třídami, dědičností, polymorfismem a dalšími základními koncepty objektového programování. Praktická cvičení se zaměřují na implementaci a testování programů, které využívají objektový přístup a efektivní využití tříd a objektů.

Webové aplikace

Učivo navazuje na předchozí znalosti a dovednosti získané v předmětech Základy webových aplikací, Základy programování a Základy databázových systémů. Zaměřuje se na pokročilé technologie a přístupy v oblasti vývoje webových aplikací. Hlavní důraz je kladen na asynchronní zpracování webového obsahu a využití objektově orientovaného programování jak na straně klienta, tak na straně serveru. Dále je součástí učiva seznámení s aplikačními rozhraními jazyka HTML5 a používáním knihoven a frameworků pro aplikační vrstvu webových aplikací.

Databázové systémy

Výuka předmětu navazuje na Základy databázových systémů. Obsah 3. ročníku se zaměřuje na teorii databázových systémů, analýzu a tvorbu databází, a jazyk SQL. Studenti se seznámí s modelováním a vytvářením databázových modelů. Praktická část zahrnuje práci s jazykem SQL pro vytváření, úpravu struktury databáze, manipulaci s daty a pokročilé dotazování. Dále se věnuje uživatelům a správě oprávnění. Obsah 4. ročníku rozšiřuje předchozí ročník a zaměřuje se na vizuální návrh struktury databáze pomocí konkrétního databázového systému.

Vývoj mobilních aplikací

Cílem předmětu Vývoj mobilních aplikací je rozšířit znalosti žáků v oblasti logického myšlení, algoritmizace a návrhu a řešení úloh souvisejících s mobilními aplikacemi. Studenti budou seznámeni s principy a vlastnostmi mobilních operačních systémů. Získají přehled o programování mobilních aplikací a seznámí se s klíčovými pojmy v této oblasti.

Vývoj počítačových her

Cílem předmětu Vývoj počítačových her je předat studentům znalosti v oblasti vývoje her a rozšířit jejich dovednosti v modelování, programování, algoritmizaci, návrhu a řešení úloh souvisejících s vývojem počítačových her. Během kurzu se studenti seznámí se základními principy navrhování a vývoje her a také se seznámí s moderními herními nástroji, jako je Unreal Engine. Praktický přístup umožní studentům zapojit se do reálné práce na vývoji her a získat tak základní znalosti v této oblasti.

Další odborné předměty pro zaměření Síťové technologie

Síťové technologie

Obsah předmětu vychází z předchozích znalostí a dovedností žáků z předmětu Základy síťových technologií. Učivo je přizpůsobeno profilu a zaměření studentů na síťové technologie s využitím programu Cisco Networking Academy Program (CNAP). Studenti se naučí navrhovat a spravovat lokální i rozsáhlé datové sítě a opravovat chyby v nastavení počítačů a síťových zařízení. Výuka obsahuje e-learningové materiály s textovými informacemi, animovanými sekvencemi, kvízy a testy. Studenti se také zapojují do praktických cvičení s reálnými zařízeními v laboratoři. Navíc mají možnost získat odbornou certifikaci v cizím jazyce prostřednictvím e-learningových programů.

Kybernetická bezpečnost

Cílem předmětu Kybernetická bezpečnost je předat studentům vědomosti, znalosti a dovednosti v oblasti kybernetické bezpečnosti, včetně konfigurace a provozu s důrazem na bezpečnostní principy a prevenci kybernetických hrozeb. Studenti se seznámí s kybernetickým prostředím a bezpečnostními postupy v něm. Budou získávat teoretické i praktické znalosti pro konfiguraci síťových prvků a správu počítačových sítí s cílem zajištění kybernetické bezpečnosti.

Cloudové a virtualizační systémy

Cílem tohoto předmětu je poskytnout žákům vědomosti, znalosti a dovednosti v oblasti cloudových a virtualizačních systémů. Zaměřuje se na konfiguraci, nasazení, správu, údržbu a monitoring virtualizační technologie, ať už se jedná o desktopové, serverové nebo cloudové prostředí. Žáci se seznámí s cloudovými systémy z perspektivy běžného uživatele, naučí se správu a vytváření cloudových služeb a získají základní znalosti o virtualizačních technologiích a jejich principu fungování. Získají také teoretické a praktické dovednosti pro efektivní správu virtualizačních technologií a administraci cloudových systémů pro vytváření služeb a aplikací.

Serverové služby v operačních systémech

Předmět Serverové služby v operačních systémech rozšiřuje znalosti z předmětu Operační systémy a zaměřuje se na správu serverových síťových služeb v síťových operačních systémech. Cílem je připravit žáky na ovládání aktivit spojených s instalací, konfigurací a správou těchto služeb a připravit je na pracovní uplatnění v oblasti správy síťových operačních systémů. Žáci se seznámí s různými operačními systémy a získají přehled o možnostech správy síťových služeb v těchto systémech. Budou rozvíjet praktické znalosti a dovednosti v instalaci, konfiguraci a správě těchto služeb.

Učební plán

Od 1. 9. 2020

Kategorie a názvy vyučovaných předmětu Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
  I. II. III. IV. celkem
1. Všeobecně vzdělávací předměty   19 15 12 13 59
Český jazyk a literatura CJL 3 3 3 3 12
Cizí jazyk CIJ 3 3 3 3 12
Občanská nauka OBN - - 1 1 2
Dějepis DEJ 2 1 - - 3
Matematika MAT 5 4 3 3 15
Fyzika FYZ 2 2 - - 4
Chemie a ekologie CHK 2 - - - 2
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Seminář z českého jazyka SCJ - - - 1 1
Povinně volitelné   - - - 1 1
Seminář z cizího jazyka SAJ - - - 1 1
Seminář z matematiky SMA - - - 1 1
2. Odborné předměty - základní   14 19 13 7 53
Ekonomika EKO - - 2 1 3
Kancelářské aplikace KAP 2 2 - - 4
Počítačová grafika POG 2 - 2 2 6
Technické vybavení počítačů TVP 1 1 2 - 4
Operační systémy OPS - 2 4 - 6
Mechatronika MEC 3 3 3 3 12
Základy programování ZPR 3 3 - - 6
Základy síťových technologií ZST 2 3 - - 5
Základy webových aplikací ZWA 1 2 - - 3
Základy databází ZDA - 3 - - 3
Odborné předměty volitelné (podle zaměření)   - - 7 11 18
Zaměření Programování   - - 7 11 18
Programování PRG - - 3 3 6
Webové aplikace WEA - - 2 2 4
Databázové systémy DAS - - 2 2 4
Vývoj mobilních aplikací VMA - - - 2 2
Vývoj počítačových her VPH - - - 2 2
Zaměření Síťové technologie   - - 7 11 18
Síťové technologie SIT - - 3 3 6
Kybernetická bezpečnost KBS - - 2 2 4
Virtualizační a cloudové systémy VCS - - 2 2 4
Serverové služby v OS SES - - - 4 4
Celkem hodin týdně   33 34 32 31 130

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace

Kratochvílova 1490/7

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ: 00 602 132

E-mail: spsei@po-msk.cz

Telefon: 596 118 465

ID datové schránky: 89uxrcv


Uložit
Nastavení cookies
Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Pokud zakážete použití cookies, naše webové stránky nemusí fungova správně.
Přijmout vše
Odmítnout
Více informací
Analytické
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout