Informační technologie

Základní informace o oboru

Profil absolventa

ŠVP

Odborné předměty

Učební plán

Základní informace o oboru

Informační technologie (18-20-M/01) od 1. 9. 2012

Obor je svou podstatou zaměřen na technické a softwarové prostředky využívané v informačních a komunikačních technologiích. Výuka směřuje k tomu, aby žáci pracovali s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením. Důraz je kladen jak na navrhování a oživování počítačových sestav, tak navrhování, realizování a administrování počítačových sítí, programování a vyvíjení uživatelských, databázových a webových aplikací.

Od 3. ročníku je výuka zaměřená, dle volby žáka na programování a webové aplikace, nebo na síťové technologie.

Zaměření Programování a webové aplikace

 • pokročilé metody programování
 • řešení složitých úloh
 • vývoj webových aplikací
 • metodika tvorby projektů

Zaměření Síťové technologie

 • Cisco Networking Academy Program
 • správa lokálních i rozlehlých datových sítí
 • internetová telefonie
 • diagnostika počítačových sítí

Profilové předměty

Programování

 • základy algoritmizace
 • strukturové programování
 • objektově orientované programování
 • programování v jazycích C/C++, Java

Databázové systémy

 • teorie databázových systémů
 • relační databáze
 • metody analýzy a tvorby databáze
 • vytváření databázových aplikací

Operační systémy

 • instalace, konfigurace a správa operačních systémů
 • operační systém MS Windows
 • operační systém Linux
 • operační systém Novell Netware

Technické vybavení počítačů

 • architektura počítače
 • principy fungování a propojování komponent počítače
 • základy číslicové techniky
 • navrhování a sestavování osobních počítačů
 • mikroprocesorová technika

Pracovní uplatnění absolventů

 • technik prostředků výpočetní techniky
 • pracovník uživatelské podpory
 • programátor webových a uživatelských aplikací
 • správce operačních systémů
 • správce počítačových sítí
 • obchodník s prostředky informačních technologií

Možnost dalšího vzdělávání absolventů

 • vysoká škola stejného i zcela odlišného studijního směru. Z oboru např.:
  • FEI VŠB-TU Ostrava,
  • FEI VUT BRNO,
  • ČVUT Praha,
  • Masarykova univerzita Brno
 • vyšší odborná škola

Profil absolventa

Absolvent vzdělávacího programu je kvalifikovaným odborníkem se specializací pro informační technologie a najde uplatnění především v oblastech návrhů a realizace HV řešení odpovídajících účelu nasazení, údržby prostředků IT z hlediska HW, programování a vývoji uživatelských, databázových a webových řešení, instalací a správy aplikačního SW, instalací a správy OS, návrhů, realizace a administrace sítě a v neposlední řadě také kvalifikovaného prodeje prostředků IT včetně poradenství.

Možnými uplatněními absolventa jsou technik IT, pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, obchodník s prostředky IT, v projekčních kancelářích, ve kterých lze využít CAD systémy, aj.

V rámci přípravy na zaměstnání v podmínkách rychle se měnící společnosti je posílena orientace absolventa na komunikativní dovednosti, pružnost v myšlení a jednání (adaptabilita, flexibilita, improvizační způsobilost), dovednosti zdokonalovat vlastní učení i výkonnost, řešit problémové situace a využívat informační technologie. Odborná vyspělost absolventa odpovídá věku a dosaženému stupni vzdělání. Absolvent je současně kvalitně připraven ke studiu na vysokých školách. Současně je připravován tak, aby získané návyky a dovednosti využil nejen pro terciární, ale i celoživotní vzdělávání.

Školní vzdělávací program

Odborné předměty

Programování

Předmět Programování je zaměřen na to, aby žáci zvládli problematiku analýzy a algoritmizace úloh – vytvoření, zobrazení algoritmu a přepis do programovacího jazyka. Žáci se seznamují s moderními programovacími metodami a programovacími jazyky, vytvářejí aplikace.

Databázové systémy

Databázové systémy jsou orientovány na oblast relačních databází a vytváření databázových aplikací. Žáci se seznámí s teorií databázových systémů, s metodami analýzy a následně tvorby databáze. Dále je učivo zaměřeno na práci v SQL, vývoj databázových aplikací v prostředí relačního databázového systému a na vytváření webových aplikací s pomocí skriptovacího jazyka.

Operační systémy

Učivo předmětu je orientováno na základní programové vybavení počítače. Je zaměřeno na to, aby se žáci seznámili se základními pojmy z oblasti teorie operačních systémů, s charakteristickými vlastnostmi různých operačních systémů, dokázali plně využít všech možností operačních systémů na uživatelské úrovni a zvládli základní činnosti správce systému: instalaci, vytváření účtů, ochranu dat, zabezpečení počítače, konfiguraci síťových služeb.

Technické vybavení počítačů

Učivo předmětu seznámí žáky s architekturou počítače, s principy fungování jednotlivých komponent počítače a jejich vzájemným propojením. Seznámí žáky se základy číslicové techniky, navrhováním a sestavováním osobních počítačů, s ohledem na požadovaný účel a jejich použití. Žák získá základní dovednosti při připojování periferních zařízení k počítači, udržování počítačů v provozuschopném stavu, provádění servisu a oprav. Žák získá základní orientaci v oblasti bezpečného provozu PC a v počítačovém právu.

Počítačové sítě

Počítačové sítě poskytují žákům přehled o základní koncepci počítačových sítí vycházející z modelu ISO/OSI a modelu TCP/IP. Žáci se učí orientovat v hardware počítačových sítí, síťových technologiích, protokolech a standardech tak, aby dokázali navrhnout síť, konfigurovat síťové služby, zajistit bezpečnost počítačové sítě.

Počítačová grafika

Počítačová grafika rozvíjí různé formy grafického vyjadřování a estetickou stránku osobnosti žáka, učí, jak vnímat předměty, čeho si na nich všímat a co hodnotit, rozvíjí představivost a tvořivost žáka, podporuje tvůrčí technické tak estetické myšlení.

Webové aplikace

Tento předmět se vyučuje jenom v zaměření Programování.

Webové aplikace jsou orientovány na oblast vytváření webových aplikací a webových projektů. Žáci se seznámí s technologiemi pro tvorbu dynamických webových stránek a webových aplikací, s metodikou tvorby webových projektů. Naučí se vytvářet webové aplikace s použitím vhodných vývojových nástrojů. Největší důraz je kladen na praktické dovednosti, které umožní absolventovi úspěšně se uplatnit na trhu práce.

Síťové technologie

Tento předmět se vyučuje jenom v zaměření Síťové technologie.

Síťové technologie představují na lokální akademii CNAP a je rozložena do 6 pololetí. Během tří let žáci projdou od základů počítačových sítí, přes složitější konfiguraci směrovačů a přepínačů, až po accesslisty spolu s pokročilým řízením datového provozu v místní síti LAN. Studijní materiály jsou kompletně v angličtině, takže žáci mají možnost si zlepšit jazykovou odbornost. Každé pololetí obsahuje sérii kapitol, z nichž každá je zakončena online testem s okamžitým výsledkem. Po absolvování všech testů je pololetí zakončeno finálním testem a v případě úspěchu žák obdrží certifikát o absolvování. Žáci získají zkušenosti v oblasti počítačových, datových sítí a počítačového hardwaru. K dispozici je sada síťových zařízení CISCO zahrnující vyspělé směrovače a přepínače. K dispozici je také unikátní simulační software, který dovoluje sestavit a testovat datové sítě ještě před jejich fyzickou realizací.

Praxe

Praxe poskytuje žákům znalosti a dovednosti v oblasti elektronických součástek, elektronických obvodů, jejich zapojování a oživování, v oblasti návrhu a výroby plošných spojů a v oblasti elektroinstalací. V oblasti manuálních dovedností je cílem naučit žáky provádět základní ruční obrábění různých materiálů. Žák navrhuje, zapojuje a sestavuje jednoduché elektronické obvody a vybírá vhodné součástky z katalogu elektronických součástek. Navrhuje a zhotovuje desky s plošnými spoji, osazuje desky plošných spojů součástkami s následným pájením, sestavené obvody oživuje, přitom užívá elektrické měřicí přístroje. V elektroinstalacích zapojuje přístroje nízkého napětí a instaluje silová a sdělovací vedení. Aplikuje a instaluje základní prvky výpočetní techniky, instaluje a konfiguruje komponenty personálního počítače.

Elektrotechnika

Vyučovací předmět elektrotechnika navazuje na znalosti žáků z fyziky, které dále prohlubuje v oblasti elektřiny a magnetismu, rozšiřuje v oblasti elektrických obvodů, základních aplikacích elektronických obvodů, principech činnosti silnoproudých zařízení a základech měření v elektrotechnice. Hlavním cílem předmětu je umožnit žákům pochopit základní zákony a principy elektrotechniky, porozumět chování a vlastnostem elektrotechnických součástek a obvodů, seznámit žáky, z principiálního hlediska, se základními elektronickými prvky i funkčními celky a jejich uplatněním v elektronických zařízeních, dokázat se orientovat v blokových schématech elektronických obvodů a principiálně sledovat postup zpracovávání signálu elektronickými obvody, zejména ve vztahu k problematice zpracování informací, umožnit porozumění základním principům činnosti silnoproudých zařízení, naučit je měřit základní elektrotechnické veličiny, používat měřicí přístroje, využívat výsledků měření pro kontrolu, revize a orientovat se v základních elektrotechnických normách. Žák bude schopen vysvětlit jevy a zákony v oblasti elektrotechniky pomocí matematických vztahů a tyto vztahy početně řešit. Bude umět vyhledávat informace v technických tabulkách, orientovat se v odborné literatuře. Žák dokáže nakreslit a vysvětlit schémata jednoduchých elektrických obvodů. Teoretické poznatky bude žák umět vysvětlit a využívat je v praktických aplikacích.

Počítačová podpora projektování

Předmět počítačová podpora projektování rozvíjí různé formy grafického vyjadřování a estetickou stránku osobnosti žáka, podporuje tvůrčí technické myšlení. Cílem je umožnit žákům, aby získali základní dovednosti při práci s různým typem grafického softwaru tak, aby je byli schopni aplikovat v dalších odborných předmětech a v praxi.

Učební plán

Od 1. 9. 2020

Kategorie a názvy vyučovaných předmětu Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
  I. II. III. IV. celkem
1. Všeobecně vzdělávací předměty   19 15 12 12 58
Český jazyk a literatura CJL 3 3 3 3 12
Cizí jazyk CIJ 3 3 3 3 12
Občanská nauka OBN - - 1 1 2
Dějepis DEJ 2 1 - - 3
Matematika MAT 5 4 3 3 15
Fyzika FYZ 2 2 - - 4
Chemie a ekologie CHK 2 - - - 2
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Povinně volitelné   - - - 1 1
Seminář z cizího jazyka SAJ - - - 1 1
Seminář z matematiky SMA - - - 1 1
2. Odborné předměty - základní   14 19 13 7 53
Ekonomika EKO - - 2 1 3
Kancelářské aplikace KAP 2 2 - - 4
Počítačová grafika POG 2 - 2 2 6
Technické vybavení počítačů TVP 1 1 2 - 4
Operační systémy OPS - 2 4 - 6
Mechatronika MEC 3 3 3 3 12
Maturitní seminář MS - - - 1 1
Základy programování ZPR 3 3 - - 6
Základy síťových technologií ZST 2 3 - - 5
Základy webových aplikací ZWA 1 2 - - 3
Základy databází ZDA - 3 - - 3
Odborné předměty volitelné (podle zaměření)   - - 7 11 18
Zaměření Programování   - - 7 11 18
Programování PRG - - 3 3 6
Webové aplikace WEA - - 2 2 4
Databázové systémy DAS - - 2 2 4
Vývoj mobilních aplikací VMA - - - 4 4
Zaměření Síťové technologie   - - 7 11 18
Síťové technologie SIT - - 3 3 6
Kybernetická bezpečnost KBS - - 2 2 4
Virtualizační a cloudové systémy VCS - - 2 2 4
Serverové služby v OS SES - - - 4 4
Celkem hodin týdně   33 34 32 31 130

 

Učební plán (od 1. 9. 2012)

Kategorie a názvy vyučovaných předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
  I. II. III. IV. celkem
1. Všeobecně vzdělávací předměty   19 15 12 12 58
Český jazyk a literatura CJL 3 3 3 3 12
Cizí jazyk CIJ 3 3 3 3 12
Občanská nauka OBN - - 1 1 2
Dějepis DEJ 2 1 - - 3
Matematika MAT 5 4 3 3 15
Fyzika FYZ 2 2 - - 4
Chemie a ekologie CHK 2 - - - 2
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Odborné předměty - základní   12 12 15 15 54
Ekonomika EKO - - - 3 3
Informační a komunikační technologie ICT 2 2 - - 4
Počítačová grafika POG 2 - - - 2
Databázové systémy DAS - 2 2 2 6
Technické vybavení počítačů TVP - 2 2 2 6
Operační systémy OPS - - 3 3 6
Praxe PRA 3 3 3 - 9
Elektrotechnika ELT 3 3 3 3 12
Technická dokumentace TED 2 - - - 3
Počítačová podpora projektování PPP - - 2 2 4
Odborné předměty volitelné (podle zaměření)   3 5 6 5 19
Zaměření Programování   3 5 6 5 19
Programování PRG 3 3 2 3 11
Webové aplikace WEA - - 2 2 4
Počítačové sítě POS - 2 2 - 4
Zaměření Síťové technologie   3 5 6 5 19
Programování PRG 3 2 2 2 9
Síťové technologie SIT - 3 4 3 10
Celkem hodin týdně   34 32 33 32 131

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace

Kratochvílova 1490/7

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ: 00 602 132

E-mail: spsei@po-msk.cz

Telefon: 596 118 465

ID datové schránky: 89uxrcv


Uložit
Nastavení cookies
Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Pokud zakážete použití cookies, naše webové stránky nemusí fungova správně.
Přijmout vše
Odmítnout
Více informací
Analytické
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout