Elektrotechnika

Info o oboru

Profil absolventa

ŠVP

Kritéria pro volbu oborového zaměření

Odborné předměty

Učební plán

Info o oboru

Obor Elektrotechnika (26-41-M/01) od 1. 9. 2021

Zajímá Tě elektronika, elektrotechnika, mikroprocesorová a automatizační technika? Kratochvilka nabízí obor přesně pro Tebe! Budeš pracovat s kolaborativními roboty, mikrokontrolery Arduino, osciloskopy, multimetry, generátory signálů, laboratorními zdroji, PLC automaty, pneumatickými systémy, jističi, chrániči a s mnohými dalšími elektrotechnickými zařízeními z oblasti silnoproudé i slaboproudé elektrotechniky, každý si přijde na své. Dostaň se s námi do světa průmyslu!

Ve 3. a 4. ročníku se zaměříš na konkrétní oblast elektrotechniky a informačních technologií, podle toho, co Tě bude víc bavit. Záleží na Tvých preferencích -  můžeš si vybrat informatiku v průmyslu nebo elektroenergetiku.

Neboj, to dáš. Přidej se k nám. Navíc - reálně k nám chodí i holky!

Profil absolventa

Vybereš si zaměření

Informatika v průmyslu 4.0

- naučíme Tě:

 • návrh desek plošných spojů v programu Eagle a základy projektování v programu AutoCAD
 • pneumatické systémy – rozpohybování pneumatických pístů za pomocí stlačeného vzduchu a jejich řízení pneumatickými ventily a elektrickými relé
 • programování PLC automatů Siemens
 • programování v jazyce C
 • princip funkce různých senzorů, regulátorů a regulačních soustav
 • základy silnoproudé techniky – jističe, chrániče, motory, rozvodné sítě

Elektroenergetika

- naučíme Tě:

 • projektování se zaměřením na elektrické rozvody, sítě vysokého napětí a osvětlení v programu AutoCAD
 • principy, na kterých fungují elektrárny (jaderné, vodní, fotovoltaické, uhelné...), jejich vlastnosti a problematika
 • pojmy jako energetický mix, energetická burza
 • jak fungují synchronní i asynchronní motory, alternátory, jističe, chrániče, stykače, transformátory a mnohá další silnoproudá zařízení

Proč právě Kratochvilka?

Bo 😊

 • Naše absolventy chtějí ve významných firmách a velkých podnicích.
 • Naučíš se aplikovat nejnovější trendy v elektrotechnice, máme moderní učebnu mechatroniky, robotickou učebnu aj.
 • V elekrotechnických oborech z Tebe může být borec, rozhodně nebudeš outsider!
 • Spolupracujeme aktivně s firmami, které nabízejí uplatnění našim absolventům.
 • Kratochvilka klade důraz na praxi.
 • Kvalita vzdělání odpovídá evropským standardům.
 • Vycestuješ na zahraniční stáž v rámci programu Erasmus+.
 • Rozvineš komunikativní dovednosti, pružnost v jednání (adaptabilita, flexibilita, improvizace).
 • Zdokonalíš výkonnost, budeš řešit problémové situace a využívat IT i elektrotechnické dovednosti.
 • Budeš kvalitně připraven ke studiu na vysoké škole, to využiješ pro celoživotní vzdělávání.

Čím můžeš být?

 • PLC programátor, programátor mikroprocesorů, programátor kolaborativních robotů
 • Návrhář plošných spojů
 • Projektant domovních rozvodů a elektrotechnických sítí
 • Energetik
 • Dispečer provozu výroby, rozvodu a užití elektrické energie
 • Specialista na elektrické sítě a rozvodné soustavy
 • Technik provozu

Co budeš umět po 4 letech na Kratochvilce?

 • pájet elektrotechnické součástky na desky plošných spojů
 • funkci elektrotechnických součástek ve stejnosměrných i střídavých obvodech
 • měření v elektrotechnice – měření napětí, proudů a odporů pomocí multimetrů, zobrazování časových průběhů napětí na osciloskopech, práce s generátory signálů, laboratorními zdroji
 • základy robotiky – programování kolaborativních robotů Universal Robots
 • práci s mikrokontrolery Arduino
 • základy programování v jazyce C
 • návrh plošných spojů v programu Eagle
 • základy číslicové techniky a digitálních obvodů – principy, na kterých fungují moderní procesory: logické funkce AND, OR, NOT..., sekvenční logické obvody, Karnaughovy mapy
 • základy technické dokumentace a strojírenství – tvorba výkresové dokumentace, kótování, tolerance, úpravy povrchů, technologie pájení, sváření, druhy materiálů

Kratochvilka Tě dobře připraví jak na profesi, kterou si zvolíš, tak pro další studium na vysoké škole.

Chceš dál studovat?

Taky dobrá volba.

 • FEI VŠB - TU Ostrava
 • FEI VUT BRNO
 • ČVUT Praha
 • PřF Ostravská univerzita
 • Masarykova univerzita Brno

ŠVP

Kompletní ŠVP jsou k nahlédnutí na vrátnici školy.

Kritéria pro volbu oborového zaměření

Odborné předměty

Číslicová technika

Učivo navazuje na znalosti z matematiky a elektroniky. Obsahem edukace je problematika číselných soustav, kódů, výrokové logiky, Booleovy algebry, jejích zákonů a aplikování v číslicové technice. Následuje přehled základních logických funkcí uplatňovaných v číslicovém řízení a jejich generování. Používání operátorů a zákonů Booleovy algebry se uplatňuje při minimalizaci logických funkcí a tvorbě Karnaughových map. Realizace logických funkcí se odehrává na platformě hradel TTL a CMOS, stručně je vysvětlena elektrická struktura těchto systémů. Aplikování hradel se realizuje v kombinačních logických obvodech při konstrukci multiplexerů, dekodérů a obvodů pro aritmetické operace. Hradla jsou rovněž základními stavebními prvky sekvenčních logických obvodů; po základním teoretickém výkladu a procvičení aplikací žák vysvětlí funkci klopných obvodů, posuvných registrů, čítačů, děličů frekvence aj. a realizuje jejich činnost. Základní učivo číslicové techniky ukončují poznatky o paměťových obvodech a jejich konstrukcích.

Počítačové aplikace

Učivo předmětu počítačové aplikace zahrnuje základní znalosti návrhových systémů CAD v elektrotechnice pro návrh elektronického obvodu, konstrukci desek plošných spojů a základní znalosti simulačních programů pro elektroniku.

Průmyslová informatika

Učivo předmětu průmyslová informatika zahrnuje základní znalost o programování a o struktuře hierarchie řízení technického systému včetně fungování jednotlivých komponent. Opírá se hlavně o experimentální postup, který umožňuje vytvoření konceptů tak, aby žák mohl později sestavit, zprovoznit, nastavit, seřídit, udržovat a eventuálně částečně zlepšit technický systém jak z oblasti průmyslu, tak z oblasti spotřební a jiné techniky.

Elektrotechnická měření

Předmět poskytuje teoretickou i praktickou průpravu pro laboratorní a provozní měření v elektrotechnice. Ve výuce jsou nejdříve objasňovány elementární metrologické pojmy, vysvětlují se metody měření základních elektrických veličin v jednoduchých stejnosměrných a střídavých obvodech, principy klasických přístrojů a uvádí se postupy měření magnetických veličin. Dále je obsahová náplň zaměřena na prvky a obvody elektronických měřicích přístrojů, principy jejich konstrukce a způsoby jejich použití. Teoretický výklad je úzce propojen s praktickým ověřováním poznatků měřením v laboratořích.

Praxe

Učivo předmětu navazuje na teoretické znalosti převážně ze základů elektrotechniky, číslicové techniky a elektroniky. Žák získává praktické dovednosti, které spojují teoretické znalosti s postupy a zásadami při zapojování a oživování elektronických analogových i číslicových obvodů. Žák se seznamuje s návrhem a výrobou desek plošných spojů a osazuje je součástkami klasické i povrchové montáže. Samostatný blok praxe je věnován rozvodům nízkého napětí a elektroinstalací, ve kterém žák provádí elektroinstalační práce, navrhuje a realizuje rozvody elektrické energie. V části ručního obrábění používá žák základní postupy a dovednosti při dělení a opracování materiálů. V blocích číslicové techniky se žák zabývá výrobou stavebnice s kontaktním nepájivým polem a s pomocí této stavebnice pak testuje integrované obvody a ověřuje funkčnost navržených zapojení. Na oblast číslicové techniky, výpočetní a automatizační techniky navazuje blok praxe z programovatelných prvků průmyslové automatizace, kde žák tyto přístroje programuje a používá je při řešení konkrétních úloh. Vyučování programování vede žáka k potřebnému analytickému a konstruktivnímu řešení problémů a situací, které pomocí algoritmu dovede popsat a interpretovat v příslušném programovacím jazyce. V každém odborném bloku praxe je žák seznamován s bezpečnostními normami, předpisy a požadavky na ochranu života, zdraví a majetku.

Základy projektování

V předmětu základy projektování žák provádí návrh, tvorbu a úpravu různých druhů technické dokumentace při dodržování zásad technické normalizace a standardizace, a to pomocí aktivního využívání aplikačního programového vybavení. S využitím CAD systémů žák vytváří a upravuje jednoduché stavební výkresy a jednoduché strojnické výkresy součástí a sestavení. S využitím CAD systémů pro elektrotechniku žák vytváří, navrhuje a dimenzuje elektrotechnická schémata. S využitím návrhových systémů pro elektroniku žák navrhuje a zhotovuje dokumentaci pro tvorbu desek plošných spojů. Předmět navazuje na vyučovací předměty technické kreslení a deskriptivní geometrie, praxe, strojnictví, elektronika a silnoproudá zařízení. Zároveň předpokládá zvládnutí základních znalostí a dovedností z předmětu informační a komunikační technologie.

Automatizační technika

Žák je seznámen s obecnými pojmy řízení: automatizace, kybernetika, ovládání a regulace, komponenty a veličiny v regulační smyčce, význam zpětné vazby. V přehledu je informován o snímačích neelektrických i elektrických veličin, akčních členech a regulačních orgánech v regulovaných soustavách, jejich principu činnosti a konstrukci. A/D a D/A převodníky doplňují jeho informovanost o základních prostředcích v automatizační technice. V zaměření Informatika v průmyslu 4.0 základy Laplaceovy transformace uvádějí žáka do problematiky operátorového počtu a převádění diferenciálních rovnic systémů řízení na rovnice algebraické. Obeznámení s identifikací a vnějším popisem systémů (s diferenciální rovnicí systému, operátorovým a frekvenčním přenosem systému, s přechodovou a impulsovou funkcí) umožňuje pochopení popisu statických i astatických soustav, spojitých a nespojitých regulátorů, použití blokové algebry a řešení stability regulačních obvodů. V závěru studia jsou probírány otázky fuzzy řízení. V zaměření elektroenergetika v rámci kapitol ovládání a regulace je žák seznamován s typickými příklady těchto způsobů řízení v technické praxi. Identifikace a popis systémů automatického řízení tvoří teoretický základ pro porozumění různým typům regulovaných soustav a regulátorů.

Elektroenergetika

Nutnou podmínkou pro zdárný průběh studia elektroenergetiky jsou dobré znalosti z předmětu základy elektrotechniky a z dalších teoretických odborných předmětů. Žák se postupně seznamuje s elektrickými zařízeními v rozvodech elektrické energie, v transformovnách, výrobnách, s jejich navrhováním, dimenzováním a s možnostmi výskytu poruchových stavů na těchto zařízeních a jejich řešením. Teoretické poznatky jsou žáky aplikovány v řadě návrhů, výpočtů, dílčích řešení a v konstrukčních cvičeních složitějšího rázu. Po celou epochu výuky je kladen důraz na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na elektrických zařízeních.

Učební plán

Od 1. 9. 2021

Kategorie a názvy vyučovaných předmětu

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
  I. II. III. IV. celkem
1. Všeobecně vzdělávací předměty   19 15 12 13 59
Český jazyk a literatura CJL 3 3 3 3 12
Cizí jazyk CIJ 3 3 3 3 12
Občanská nauka OBN - - 1 1 2
Dějepis DEJ 2 1 - - 3
Matematika MAT 5 4 3 3 15
Fyzika FYZ 2 2 - - 4
Chemie a ekologie CHK 2 - - - 2
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Seminář z českého jazyka SCJ - - - 1 1
Povinně volitelné   - - - 2 2
Seminář z cizího jazyka SAJ - - - 1 1
Seminář z matematiky SMA - - - 1 1
2. Odborné předměty – základní   13 17 9 8 47
Informační a komunikační technologie ICT 2 3 - - 5
Ekonomika EKO - - - 3 3
Technická dokumentace TED 2 - - - 2
Základy elektrotechniky ZAE 4 2 - - 6
Elektronika ELR - 2 2 1 5
Elektrotechnologie ELG - 2 - - 2
Číslicová technika CIT - 3 - - 3
Elektrotechnická měření ELA - - 4 4 8
Základy programování ZPR 2 2 - - 4
Praxe PRA 3 3 3 - 9
2. Odborné předměty – volitelné (podle zaměření)   - - 13 10 23
Zaměření Informatika v průmyslu 4.0 – volitelné předměty   - - 13 10 23
Automatizační technika ATT - - 3 3 6
CAD systémy v elektrotechnice CSE - - 3 2 5
Silnoproudá zařízení SIZ - - 2 - 2
Programování PRG - - 2 2 4
Průmyslová informatika PRI - - 3 3 6
Zaměření Elektroenergetika – volitelné předměty   - - 13 10 23
Elektroenergetika EEG - - 3 3 6
Elektrické stroje a přístroje ESP - - 3 2 5
Elektrická zařízení ELZ - - 2 3 5
Základy projektování ZAP - - 2 2 4
Elektrické světlo ESV - - 1 - 1
Automatizační technika ATT - - 2 - 2
Celkem hodin týdně   32 32 34 32 130

 

Učební plán dobíhající

Kategorie a názvy vyučovaných předmětu

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
  I. II. III. IV. celkem
1. Všeobecně vzdělávací předměty   19 15 12 12 58
Český jazyk a literatura CJL 3 3 3 3 12
Cizí jazyk CIJ 3 3 3 3 12
Občanská nauka OBN - - 1 1 2
Dějepis DEJ 2 1 - - 3
Matematika MAT 5 4 3 3 15
Fyzika FYZ 2 2 - - 4
Chemie a ekologie CHK 2 - - - 2
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
2. Odborné předměty – základní   13 18 10 10 51
Informační a komunikační technologie ICT 3 3 - - 6
Ekonomika EKO - - - 3 3
Strojnictví STR - 2 - - 2
Technická dokumentace TED 3 - - - 3
Základy elektrotechniky ZAE 4 2 - - 6
Elektronika ELR - - 3 3 6
Elektrotechnologie ELG - 2 - - 2
Číslicová technika CIT - 3 - - 3
Elektrotechnická měření ELA - - 4 4 8
Programování PRG - 3 - - 3
Praxe PRA 3 3 3 - 9
2. Odborné předměty – volitelné (podle zaměření)   - - 12 11 23
Zaměření Aplikace počítačů – volitelné předměty   - - 12 11 23
Automatizační technika ATT - - 3 4 7
Počítačové aplikace POA - - 3 3 6
Silnoproudá zařízení SIZ - - 2 - 2
Průmyslová informatika PRI - - 4 4 8
Zaměření Elektroenergetika – volitelné předměty   - - 12 11 23
Elektroenergetika EEG - - 3 3 6
Elektrické stroje a přístroje ESP - - 3 3 6
Elektrická zařízení ELZ - - 2 3 5
Základy projektování ZAP - - 2 2 4
Automatizační technika ATT - - 2 - 2
Celkem hodin týdně   32 33 34 33 132

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace

Kratochvílova 1490/7

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ: 00 602 132

E-mail: spsei@po-msk.cz

Telefon: 596 118 465

ID datové schránky: 89uxrcv


Uložit
Nastavení cookies
Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Pokud zakážete použití cookies, naše webové stránky nemusí fungova správně.
Přijmout vše
Odmítnout
Více informací
Analytické
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout