Průběh přijímacího řízení ve školním roce 2023/2024

Průběh přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Pro školní rok 2024/2025 budou uchazeči přijímáni do 1. ročníku denní formy vzdělávání v rámci dvou oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou:

 • 18-20-M/01 Informační technologie
 • 26-41-M/01 Elektrotechnika

Předpokládané počty přijímacích uchazečů v 1. kole přijímacího řízení

Obor vzdělání  
18-20-M/01 Informační technologie 90
26-41-M/01 Elektrotechnika 60
C e l k e m 150

 

Obsah, forma a stanovené termíny přijímacích zkoušek v 1. kole přijímacího řízení

Písemný didaktický test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace:

 • centrálně zadávané jednotné testy do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále Centrum);
 • na www.cermat.cz jsou zveřejněny obsah a podoba jednotných testů včetně testových zadání k procvičování a specifikace požadavků k jednotlivým testům;
 • zkoušky konají všichni uchazeči;
 • uchazečům s přiznaným uzpůsobením podmínek konání zkoušek (žákům se speciálními vzdělávacími potřebami) budou podmínky přizpůsobeny na základě doporučení školského poradenského zařízení předloženého nejpozději do termínu stanoveného pro podání přihlášek;
 • uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se na žádost, předloženou nejpozději do termínu stanoveného pro podání přihlášek, promíjí písemná zkouška z českého jazyka a literatury; znalost českého jazyka u těchto uchazečů bude ověřena rozhovorem, a to v době konání písemných zkoušek (§ 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.).
 • uchazečům s dočasnou ochranou na základě Opatření obecné povahy č.j. MSMT-26560/2023-1 ze dne 31. 10. 2023, se na žádost, předloženou nejpozději do termínu stanoveného pro podání přihlášek, promíjí písemná zkouška z českého jazyka a literatury a umožní konání písemné zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce; znalost českého jazyka u těchto uchazečů bude ověřena rozhovorem, a to v době konání písemných zkoušek.

Hodnocení jednotné zkoušky se podílí na celkovém hodnocení uchazeče 60 %.

Celkové hodnocení uchazeče bude kromě výsledků zkoušek zahrnovat i prospěch ze základní školy (víceletého gymnázia) – průměrný prospěch z posledních tří klasifikačních období + klasifikaci z předmětů matematika a fyzika (hodnocená klasifikační období budou upřesněná v kritériích). Podíl na celkovém hodnocení uchazeče - 40 %.

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení včetně stanovených kritérií hodnocení schopností, vědomostí a zájmu uchazeče o vzdělávání bude zveřejněno do 31. 1. 2024.

Termíny jednotných zkoušek v 1. kole přijímacího řízení:

 • 12. dubna 2024          
 • 15. dubna 2024  (místo konání zkoušek určí Centrum - na oba termíny může být uchazeči určena stejná škola)        

Náhradní termíny pro uchazeče, kteří svou neúčast  v řádném termínu (např. z důvodu nemoci) písemně omluví (do 3 dnů po termínu zkoušky):

 • 29. dubna 2024         
 • 30. dubna 2024    

Školní přijímací zkouška se ve zdejší škole nekoná.

Po uzávěrce přihlášek budou uchazeči/zákonnému zástupci nezletilého uchazeče zaslány pozvánky k přijímacím zkouškám včetně informací týkajících se organizace daného kola přijímacího řízení ve zdejší škole – pro 1. kolo nejpozději 14 dnů před termínem konaní zkoušky, a to buď odesláním zprávy v elektronickém systému DIPSY (platí pro elektronicky podané přihlášky) odesláním pozvánky v listinné podobě doporučenou poštou (platí pro přihlášky odevzdané nebo zaslané formou výpisů z elektronického systému nebo na tiskopisu přihlášky).

Podrobné informace k organizaci přijímacího řízení, ke způsobu podávání přihlášky včetně  potřebných formulářů a přístupu do elektronického systému DIPSY (zpřístupnění systému od 1. 2. 2024) najdou uchazeči a jejich rodiče na informačním webhttps://www.prihlaskynastredni.cz .

Legislativní předpisy, metodické materiály, tiskopis přihlášky, doporučené formuláře a další dokumenty týkající se přijímacího řízení do středních škol a konzervatoří od 1. 1. 2024 jsou k dispozici ke stažení na webu MŠMT https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore .

Informace o průběhu přijímacího řízení ve zdejší škole u p. Kohutové – sekretariát, tel.: 734 369 623, 596 118 465-6

Úřední doba na ředitelství školy (sekretariát, podatelna)

Po 7.00–15.30
Út 7.00–15.00
St 7.00–15.30
Čt 7.00–15.00
7.00–14.00

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace

Kratochvílova 1490/7

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ: 00 602 132

E-mail: spsei@po-msk.cz

Telefon: 596 118 465

ID datové schránky: 89uxrcv


Uložit
Nastavení cookies
Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Pokud zakážete použití cookies, naše webové stránky nemusí fungova správně.
Přijmout vše
Odmítnout
Více informací
Analytické
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout