Informace o SOČ

CO JE SOČ?

Středoškolská odborná činnost (SOČ) je dobrovolná zájmová činnost žáků ze všech typů středních škol, kterou uskutečňují ve svých školách, mimoškolních zařízeních, klubech nebo individuálně. Výsledkem SOČ je zpravidla vypracovaná samostatná práce nebo učební pomůcka, která se předkládána k odbornému posouzení a následně je obhajována před odbornou porotou. Hlavním garantem SOČ je NIDV MŠMT.

SOUTĚŽNÍ OBORY

 1. matematika a matematická informatika
 2. fyzika
 3. chemie
 4. biologie
 5. geologie, geografie
 6. zdravotnictví
 7. zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
 8. ochrana a tvorba životního prostředí
 9. strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design
 10. elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
 11. stavebnictví, architektura a design interiérů
 12. tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
 13. ekonomika a řízení
 14. pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
 15. teorie kultury, umění a umělecké tvorby
 16. historie
 17. filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory
 18. informatika

ÚČAST V SOČ

Soutěže se mohou zúčastnit žáci denního studia střední školy (včetně žáků pomaturitního studia, které končí druhou maturitou nebo absolutoriem), výjimečně i talentovaní žáci základní školy, a to v kterémkoli z oborů na základě vlastního zájmu s kolektivní prací (kolektiv může mít max. tři členy) nebo individuální prací, která se zabývá řešením přírodovědných, technických či společenských problémů nebo řešením tematických úkolů.

Na přehlídku se jednotlivec či kolektiv může přihlásit:

 • s řešením problému - zpracovává se písemně na základě získaných teoretických, respektive praktických poznatků, který může být doplněn i praktickou ukázkou - výsledkem teoretického řešení daného úkolu nebo problému;
 • s návrhem technického zařízení, popřípadě součástí funkčního modelu nebo zařízení, které obsahuje teoretické zdůvodnění návrhu, funkční popis zařízení a potřebnou technickou dokumentaci;
 • s návrhem učební pomůcky - didaktické technologie - návrh musí obsahovat funkční popis zařízení, možnosti jeho praktického uplatnění, případně vyčíslení nákladů na výrobu a potřebnou technickou dokumentaci, fotodokumentaci nebo funkční model.

Práci je tedy třeba napsat (doporučený rozsah je 20 až 30 stran textu), u návrhu technického zařízení či učebních pomůcek vyrobit prototyp, případně zpracovat software a při přehlídce ji prezentovat (PC+ dataprojektor) a obhájit.

Student nemůže opakovaně soutěžit se stejnou prací. Může ale soutěžit s tzv. pokračující prací. V tomto případě musí být patrný jasný posun při řešení dané problematiky ve srovnání s prací, která již byla v SOČ obhajována.

HARMONOGRAM 42. ROČNÍKU SOČ

Školní přehlídka SOČ 25. březen 2020

Okresní přehlídka SOČ 20. duben 2020

Krajské přehlídka SOČ 7.. květen 2020

Celostátní přehlídka SOČ 12. až 14. června 2020, Střední škola technická, Most, Dělnická 21, Velebudice, 434 01 Most

Další informace - o charakteristice jednotlivých oborů, o kritériích pro zařazení práce do příslušného oboru, o tom jak se přihlásit, jak psát odbornou práci a jak ji obhájit, o kritériích pro hodnocení prací SOČ atd. – lze získat na internetové adrese http://www.soc.cz nebo u školního garanta SOČ.

školní garant SOČ: Ing. Karel Gogolka (B504, tel.: 129)

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace

Kratochvílova 1490/7

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ: 00 602 132

E-mail: spsei@po-msk.cz

Telefon: 596 118 465

ID datové schránky: 89uxrcv