Informace pro nepřijaté uchazeče

Poučení (uvedeno i v Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání)

Na základě ustanovení § 18 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování  ve školním roce 2019/2020, není proti tomuto rozhodnutí přípustné odvolání.

Uchazeč, který nebyl přijat z kapacitních důvodů (viz odst. 7. bod 4. Kritérií přijímacího řízení), má možnost řediteli školy podat žádost  o vydání nového rozhodnutí, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení

tohoto rozhodnutí.

Ředitel školy vyhoví žádosti (vydá nové rozhodnutí) v případě, že jiný uchazeč, jehož žádosti o přijetí ke vzdělávání bylo vyhověno, neodevzdá ve stanovené lhůtě zápisový lístek nebo jej následně vezme zpět,   a uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení, ale nebyl přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů. Nevyhoví-li ředitel školy žádosti, usnesením řízení zastaví.

Vyhledat...