Informace pro přijaté uchazeče

Poučení (uvedeno i v Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání)

V souladu s ustanovením § 19 zákona č. 135/2020 Sb. potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl  o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů  po nejzazším stanoveném termínu pro oznámení (zveřejnění) rozhodnutí o přijetí, tedy do 23. 6. 2020 (jednotný termín pro všechny školy). Zápisový lístek se také považuje za odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole  ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě vydání nového rozhodnutí.

Na základě ustanovení § 18 zákona č. 135/2020 Sb. není proti tomuto rozhodnutí přípustné odvolání.

Další informace

Přijatí uchazeči, kteří odevzdají zápisový lístek, obdrží informativní materiály k zahájení školního roku. Tyto budou předány osobně, případně zaslány (v případě, že zápisový lístek bude zaslán poštou).

Vyhledat...