• Uchazečům
  • Výsledky přijímacího řízení

Informace pro nepřijaté uchazeče

Poučení (uvedeno i v Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání)

Na základě ustanovení § 18 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování  ve školním roce 2019/2020, není proti tomuto rozhodnutí přípustné odvolání.

Uchazeč, který nebyl přijat z kapacitních důvodů (viz odst. 7. bod 4. Kritérií přijímacího řízení), má možnost řediteli školy podat žádost  o vydání nového rozhodnutí, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení

Číst dál ...

Informace pro přijaté uchazeče

Poučení (uvedeno i v Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání)

V souladu s ustanovením § 19 zákona č. 135/2020 Sb. potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl  o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů  po nejzazším stanoveném termínu pro oznámení (zveřejnění) rozhodnutí o přijetí, tedy do 23. 6. 2020 (jednotný termín pro všechny školy). Zápisový lístek se také považuje za odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Číst dál ...

Vyhledat...