• Uchazečům
 • Výsledky přijímacího řízení

Výsledková listina - pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení

Přijímací řízení do 1. ročníku denní  formy vzdělávání pro šk. r. 2019/20

Uchazeči umístění „nad čarou“ splnili všechna stanovená kritéria přijímacího řízení:  

 1. absolvování přijímacích zkoušek formou centrálně zadávaných jednotných didaktických testů  z českého jazyka a literatury a z matematiky
 2. úspěšné absolvování rozhovoru v rámci ověření znalosti českého jazyka v případě prominutí písemné zkoušky z českého jazyka a literatury (týká se uchazeče, který získal předchozí vzdělání ve škole  mimo území České republiky)
 3. dosažení celkového bodového zisku minimálně ve výši 20 bodů
 4. umístění v rámci předpokládaného počtu přijímaných uchazečů:
  18-20-M/01  Informační technologie – 90
  26-41-M/01  Elektrotechnika - 60

Výsledky jednotných zkoušek

Informativní výpisy výsledků didaktických testů zaslány e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce ke vzdělávání

Průběh vyhodnocení přijímacího řízení

 • Podklad pro vydání rozhodnutí – seznam uchazečů v pořadí podle výsledků zpracovaných dle stanovených kritérií pro 1. kolo přijímacího řízení bude zveřejněn 29. 4. 2019 (v odpoledních/večerních hod.) tento seznam bude informační – bez váhy rozhodnutí podle správního řádu.
 • Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád), ve znění pozdějších předpisů, mají účastníci správního řízení (uchazeči) a jejich zákonní zástupci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním, a to dne 30. 4. 2019 v době 8.00 – 13.00 h na ředitelství školy – 6. NP traktu „A“ budovy školy, vchod z ul. Matiční č. 20 (týká se zejména uchazečů umístěných tzv. pod čarou); účastníci řízení a jejich zákonní zástupci mají rovněž, dle § 38 odst. 1 Správního řádu, právo nahlížet v průběhu řízení do spisu.
 • Předpokládaný termín vydání Rozhodnutí o přijetí /nepřijetí ke vzdělávání: 30. 4. 2019.
 • Rozhodnutí o přijetí budou uchazečům oznámena v souladu s § 183 odst. 2 Školského zákona zveřejněním seznamu uchazečů s výsledkem řízení u každého uchazeče; předpokládaný termín zveřejnění: 30. 4. 2018 v odpoledních/večerních hod. (zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená).
 • Rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána doporučeně – do vlastních rukou, příp. do osobní datové schránky, zákonnému zástupci uchazeče/zletilému uchazeči.
 • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webu školy http://www.spseiostrava.cz a ve vestibulu traktu „A“ budovy školy (vchod z ul. Matiční č. 20) pod registračními čísly.

Vyhledat...